Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

เพราะชีวิตนี้ช่างมีค่าฉันจึงเกิดมาเพื่อ...
ให้ผู้เขียนบรรยายประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนความคิด หรือมุมมองของคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ และบอกถึงเป้าหมายที่ต้องการจะเป็น หรือต้องการจะทําในอนาคต
Winner
All
G.4
G.5
G.6
Grade 4 (Senior)
Grade 4 (Junior)
Grade 5 (Senior)
Grade 5 (Junior)
Grade 6 (Senior)
Grade 6 (Junior)