Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

เหตุผลที่ฝนตก

ฝนตกเกิดจากน้ำโดนความร้อนของแสงจากดวงอาทิตย์หรือความร้อนอื่นใดที่ใช้ในการต้มน้ำ จนทำให้ระเหยกลายเป็นไอน้ำ ลอยขึ้นไปในอากาศ เมื่อไอน้ำมากขึ้นจะรวมตัวกันเป็นละอองน้ำเล็กๆ ปริมาณของละอองน้ำยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะรวมตัวกันเป็นเมฆฝน พอมากเข้าอากาศไม่สามารถพยุงละอองน้ำเหล่านี้ต่อไปได้ น้ำก็จะหล่นลงมายังผืนโลกให้เราเรียกขานกันว่า "ฝนตก"
2
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

นักเรียนค่อนข้างเขียนได้ดี และน่าอ่านมากเลยนะคะ ถ้าฝึกฝนการตกแต่งเพิ่มเติมบันทึกนี้จะน่าสนใจขึ้นหลายเท่า
ฉัตรวิมล ยืนยง
You have to keep it in the box
เหตุผลที่ฝนตก
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?