Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

ไม้วิเศษ

ถ้ามีไม้วิเศษอานิจะเสกโลกขึ้นอีกใบ
ให้เป็นโลกที่มีแต่คนดีๆ
มีหลายๆเมือง
แล้วอานิก็เป็นราชาของเมืองมึนแมน
แล้วอาร์มมี่ก็เป็นราชาของเมืองมั้นช์กิ้น
พีพีก็เป็นราชาอีกเมืองหนึ่ง ชื่อเมืองว่าเบอร์เก้นคิงส์
บุญเป็นทหารของเมืองอานิ


ให้เป็นโลกที่จะไม่มีวันแตกสลาย ให้คนได้อยู่ไปตลอด
จะได้ไม่มีอะไรต้องสูญพันธุ์

2
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

เขียนดีแล้วจ้า แต่ครูอยากให้นักเรียนฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมด้วยนะลูก
ฉัตรวิมล ยืนยง
You have to keep it in the box
ไม้วิเศษ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?