Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

อีก 15 ปี ข้างหน้า ฉันจะ.......

อีก 15  ปี ตอนๆนั้น หนูจะอายุได้ประมาณ 27 ปี ตอนนั้น น่าจะเรียนจบพอดีมั้ง ตอนนั้นประไทยก็อาจจะเปลื่ยนไปมาก คงจะมีรถบินได้ แล้วมั้ง ละคงจะมีคนไปอาศัยที่อาวากาศ เทคโนโลยีก็ คงจะไปมาก แต่คนเราก็มองเห็นโลกอนาคตไม่ได้อยูดี
บางทีตอนนั้นหนูอาจจัยังเรียนไม่จะก็ได้ หนูไม่รู้ด้วยซำ้ว่าหนูชอบอะไรอยากเรียนที่ไหน อยากทำอะไร
แต่ถึงยังไงหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
บางโลกอาจจะลองทำอะไรก็ได้บางทีก็อางจะทำผิด โลกก็อาจจะแตก
หรือจะทำให้โลกดีขึ้นใครจะไปรู้
2
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

ทำได้ดีแล้วจ้าครูเห็นถึงความตั้งใจในการเขียนของนักเรียนนะคะ และอยากให้พัฒนาฝีมือให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ
บุญศรี พรมวัง
You have to keep it in the box
อีก 15 ปี ข้างหน้า ฉันจะ.......
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?