Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

งานที่ฉันช่วยพ่อแม่......

ในแต่ละวัน น้องสรร เห็นพ่อทำงานบ้านตั้งแต่น้องสรรตื่นจนไปโรเรียนและกลับมาถึงบ้านตอนเย็นพ่อก็ทำงานบ้านตลอดจนเราเข้านอนกันเลย เป็นเช่นนี้ทุกวันเลยครับน้องสรร เคยขอช่วยพ่อทำแต่พ่อบอกยังเด็กเกินไปแต่ก็มีบางอย่างที่พ่อสอนให้ทำบ้างแล้วครับ
งานที่น้องสรร ได้ทำช่วยแบ่งเบางานของพ่อตอนนี้ เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน ถูบ้าน กรอกน้ำดื่ม พับเสื้อผ้าของน้องสรร ที่พ่อซักแล้วเข้าตู้ เก็บของเล่น ของใช้ ของน้องสรร เข้าที่ตามที่พ่อจัดไว้ให้ เช็ดรองเท้า และรดน้ำต้นไม้ครับ
ในอนาคตน้องสรร จะทำงานบ้านแทนพ่อทุกอย่างเลยครับ เพราะ น้องสรร สงสารพ่อครับ แม้ตอนนี้จะขอช่วยพ่อทำแต่ถ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือของที่สูงๆหรือของหนักๆ พ่อบอกให้น้องสรรโตขึ้นก่อนค่อยทำเพราะตอนนี้จะเสี่ยงอันตราย พ่อจะไม่ให้ทำเลยครับ น้องสรรต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยครับที่ทั้งรักและเป็นห่วงน้องสรรมากๆ ทุกเรื่องเลยครับ
6
People who likes this
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
1
This story was one of the best and beautifully decorated which deserved a Crown.

Comment

ตกแต่งได้น่ารักมาก และเขียนเล่าเรื่องได้เก่งมากเลยน้องสรรคม พยายามหาเวลาฝึกคิด ฝึกเขียนบันทึกบ่อยๆ เท่าที่หนูจะมีเวลานะลูก เพราะ DifferSheet สามารเข้ามาเขียนเล่าเรื่องได้ทุกวันเลยจ้า
วรากรณ์ จันกลิ่น
You have to keep it in the box
งานที่ฉันช่วยพ่อแม่......
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?