Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

ถ้าฉันมีเงิน 100 บาทฉันจะบริจาคให้ใครดี

ถ้าฉันมีเงิน 100 บาท ฉันจะขอบริจาคให้กับโรงพยาบาล 
เหตุผลที่ผมเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลก็เพราะว่าเงินจำนวน 100 บาทที่ผมบริจาคไปนั้นสามารถไปช่วยคนได้หลาย ๆ คนเลย เพราะทุกโรงพยาบาล
ยังต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาคนไข้
และก็ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทำให้คนไข้ต้องไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการ
ซึ่งทำให้โรงพยาบาลนั้นมีคนไข้มากจนเกินไป และต้องรอคิวการรักษานาน
ถ้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม
คนไข้ก็จะมีทางเลือกมากขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรักษาตัว หมอและพยาบาล
ก็จะทำการรักษาคนไข้ได้ดีขึ้นเพราะมีเครื่องมือครบในการรักษาคนไข้
เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถช่วยคนไข้ได้อีกหลายชีวิต
1
People who like your story
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comments
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

ฉัตรวิมล ยืนยง
You have to keep it in the box
ถ้าฉันมีเงิน 100 บาทฉันจะบริจาคให้ใครดี
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?