Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

ความคิดมีผลอย่างมากมาย

ความคิดมีผลต่อมนุษย์อย่างมาก และมีผลต่อมนุษย์มานานแล้ว ตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ใช้
โฮโมเซเปียน 

ความคิดทำให้มนุษย์วิวัฒนการมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น บวกกับการพัฒนาการของสมองมนุษย์ซึ่งเกิดจาก 'ความคิด' เมื่อคิดมากขึ้นทำให้เกิดความรู้ สมองจึงพัฒนา เหมือนเด็กหัดอ่านหนังสือ ที่ตอนแรกต้องอ่านที่ละคำ...

ความคิดทำให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อความปลอดภัย 
ความคิดทำให้เกิดปัญญา ความสงสัย ความต้องการ ความปรารถนา ความคาดหวัง 

ความโกรธ ความเศร้า ความอิจฉา

ความคิดที่มนุษย์'คิด'ว่าไม่ดี และดีทั้งหลาย... (รัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ)

ความคิดทำให้มนุษย์เพ้อฝัน

ความคิดทำให้มนุษย์สร้าง มโนธรรม
หลังจากนั้นคำว่า ความสงสาร ความถูกต้อง ความผิด ความยุติธรรม และความเชื่อจึงเกิดขึ้นมา
        ความเชื่อ ลัทธิิ ศาสนา เป็นสิ่งที่มนุษย์  'คิด' ขึ้นมา ชาวอียิปต์โบราณเชื่อในพระเจ้า พระอาทิตย์ แมว ฯลฯ ชาวจีนโบราณเชื่อในธรรมชาติ มังกร เทพเจ้าต่างๆ ชาวกรีกและโรมันโบราณก็เชื่อในพระเจ้า เป็นต้น ชนชาติเหล่านี้อาจจะบอกสิ่งที่ผิดปกติ แปลก หรือเป็นไปไม่ได้ในสายตามนุษย์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องมาทางควบคุมมนุษย์ ต่อมา ศาสนา ก็เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรที่ เชื่อ มากขึ้น ในอินเดียศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากเจ้าชายสิทธะ 'คิด' ขึ้นเมื่อเจ้าชายพบกับเทวฑูตทั้ง4 (คนเกิด แก่ เจ็บ ตาย) และคิดว่าสมณะที่เดินผ่านไปนั้นสงบ น่าเหลื่อมใส (อะไรสักอย่างนี้)  ทำให้แสวงหาห้นทางที่จะดับทุกข์ ในอิสราเอล ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมาจาก คนๆหนึ่งที่ชื่อว่า เยซู อ้างว่า เกิดจากพระเจ้า (ซึ่งศาสนาเดิมในอิสราเอล ที่ชื่อว่า ยิว เชื่อว่ามีอยู่จริง) มาพูด/แสดง/สอน ให้คนที่รับฟังเชื่อในปรัชญาที่คนๆนี้บอก....

ความคิดทำให้มนุษย์มีการตอบสนองที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ทั่วไป เช่น เมื่อมีคนมาตบหน้าเรา เราจะหันกลับไปดูคนที่ตบหน้าเราก่อน แล้ว'คิด'ว่าจะตบกลับดีมั้ย หรือด่าแล้วเดินหนีดี ในทางที่ลึกลงไปกว่านี้ ถ้าความคิดของคนๆหนึ่งที่มีอำนาจ และสติปัญญาทำให้คนอื่นๆมีความคิดเดี่ยวกับคนๆนั้น มันจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กล้าที่จะแสดงออกมามากขึ้น และง่ายตัวการควบคุมตัวอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น คุณครูสอนให้เรามีระเบียบวินัย ทำตามกฎที่เขาตั้งเอาไว้ นักเรียนที่แหกกฎ คือ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะแสดงออก และยากต่อการควบคุม...


ขอเขียนแค่นี้นะ....
ถ้าคุณเชื่อและศรัทธาในคำพูด/คำบรรยายของเรา
.
.
.
.
.
คุณคือ ไอโง่ อีกคนหนึ่งที่เชื่อคนอื่นโดยไม่ 'คิด' ให้ดีก่อน
ลาก่อน พวกน่าเบื่อ
-คนที่เบื่อเว็บไซต์นี้ และหวังจะให้มันปิดตัวลง
สิ่งที่เราเขียนลงมา คือ ความคิด ที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดส่วนบุคคล
เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า 
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
มามือเปล่า เจ้าจะ เอาอะไร
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา
1
People who like your story
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
Wait awarded by teacher...
You have to keep it in the box
ความคิดมีผลอย่างมากมาย
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?