Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

ความเชื่อเรื่อง สวรรค์ นรก

สวรรค์  ความเชื่อของฉันในเรื่องสวรรค์ คือ
ถ้าเราทำดีจะได้ดีเกี่ยวกับการกระทำของเราด้วยว่าเราทำดีแค่ไหนหรือความกตัญญูเวทีกับผู้ที่มีบุญคุณของเรา คือ พ่อแม่และคุณครูเราควรตอบแทนบุญของพวกท่าน ตามจินตนาการของฉันเป็นแบบนี้ในเรื่องของความเชื่อเรื่องสรววค์
นรก  ความเชื่อของฉันในเรื่องนรก  คือ
ถ้าเราทำชั่วจะได้ชั่ว ถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
อาจจะตกนรกก็ได้ตามความคิดของฉัน
หรือไปทำร้ายผู้อื่น ตามจินตนาการของฉันเป็นแบบนี้ในเรื่องของความเชื่อเรื่องนรก
                                                                  
                                                                  
                                                                  
     ทำดีได้ขึ้นสวรรค์  ทำชั่วได้ตกนรก
สวรรค์
นรก
2
People who like your story
2
Press enter to post, Shift+Enter for new line
1
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

การใส่รูปภาพประกอบ และการตกแต่งจะช่วยทำให้สมุดบันทึกนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ
บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
ความเชื่อเรื่อง สวรรค์ นรก
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?