Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

เป็นครูโดยอาชีพ หรือเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ

คุณฟรี : ขอบคุณอาจารย์ที่ยอมรับโครงการ DifferSheet และที่ให้โอกาสพวกผมนะครับ
ท่านประธานโรงเรียนสุขฤทัย : ฉันไม่ได้จะช่วยเธอ แต่ฉันจะช่วยเด็กๆ ในโรงเรียนของฉัน ถ้าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ต่อเด็กๆ แล้วทำไมฉันต้องปฏิเสธล่ะ
เมื่อได้พูดคุยกับท่านประธานโรงเรียนสุขฤทัย และโรงเรียนพัฒนวิทย์
ประโยคนี้ได้สะท้อนมุมมองบางอย่างให้เราได้เห็น และได้คิดว่า "ถ้าในประเทศไทยมีผู้บริหาร มีครูอาจารย์ที่นึกถึงประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับจริงๆ มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ของตัวเอง เด็กๆ ที่จะเติบโตมาเพื่อเป็นอนาคตของชาติ และประเทศไทยของเราจะมีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงแค่ไหน ยังแอบหวังลึกๆว่าสักวันผู้ใหญ่ในวงการศึกษาไทยทุกคนจะเปิดใจได้แบบนี้"
จะมีสักกี่คนที่เกิดมาเพื่อเป็นครูบาอาจารย์คนด้วยหัวใจ ด้วยจิตวิญญาณที่มีความรัก ความเมตตา ความหวังดีต่อลูกศิษย์จริงๆ และไม่ได้เป็นโดยอาชีพแค่เพียงเท่านั้น
วันนี้ได้เรียนรู้ว่าคำว่าครูบาอาจารย์จะมีความหมาย ควรค่าแก่การเคารพยกย่องก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นเป็นครูอาจารย์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นครูอาจารย์ด้วยจิตวิญญาณโดยแท้จริง
ภีรดา เอกธราวรกุล
28
People who likes this
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
You have to keep it in the box
เป็นครูโดยอาชีพ หรือเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?