Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

เรื่องที่พ่อแม่เเละคุณครูบ่นซ้ำๆทุกวัน!?

เรื่องเเรกคือเรื่องเล่นเกม
เเม่บอกว่า"ตั่งใจเรียนให้มากอย่าเล่นเกมเยอะถ้าผลการเรียนออกมาเเล้วตกงดเล่นเกม!!"
เลยต้องตั่งใจเรียนเดียวอดเล่น555
ครูโก้หรอ...ไม่รู้อะครูโก้ไม่ค่อยบ่นอะไรนะค่ะ
เเนวทางการเเก้ปัญหาคืออย่าเล่นเกมเกินเวลาที่เเม่สั่งหรอพ่อสั่ง
ส่วนครูโก้ ทำตามที่ครูโก้สั่งเเม้กระทั้งทิ้งขยะของครูโก้ คิดค่าใช้จ่ายในการฝากทิ้งขยะคือ...ส้มตำสักถุงหน่อยค่ะ555
0
People who likes this
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
When everyone reads the story, they will have fun or get a good feeling which deserved a Lollipop.

Comment

การเขียนเริ่มมาถูกทางแล้ว แต่อยากให้ฝึกฝนการเขียนบันทึกต่อไปเรื่อยๆ นะ
เดชา พุทธรักษา
You have to keep it in the box
เรื่องที่พ่อแม่เเละคุณครูบ่นซ้ำๆทุกวัน!?
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?