Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Works

My Drafts

พ่อของแผ่นดิน

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน
ครั้งนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่องของ
"พ่อของแผ่นดิน"หรือในหลวงรัชกาลที่9
ถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นอย่างไร
ไปดูกันเลยยยยย
ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเพื่อประเทศไทย
หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น 
โครงการพระราชดำริที่ในหลวงทรง
สร้างขึ้น   หนูจะยกตัวอย่างโครงการ
พระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรง
สร้างขึ้น
ไปดูกันเลยค่ะว่าโครงการของในหลวงรัชกาลที่9มีอะไรบ้างค่ะ
1โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
ในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีแนวพระราชดำริปรับปรุงคลองลัดโพธิ์โดยจัดทำเป็นโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือออกสู่ทะเล ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากคลองที่ขุดขยายเป็นการย่นระยะทางและเวลาการไหลของน้ำในบริเวณพื้นที่กระเพาะหมู ที่แต่เดิมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไหลอ้อมถึง18กิโลเมตร ก็สามารถไหลลงทะเลได้รวดเร็วขึ้น ด้วยระยะทางเพียง600เมตร ทั้งยังสามารถบริหารจัดการด้วยการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง และน้ำทะเลหนุนสูง
2โครงการพัฒนาดอยตุง
"ฉันจะปลูกป่าดอยตุง"พระราชดำรัชของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ที่ในเวลาต่อมาได้ก่อตั้งเป็นโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยทรงสังเกตเห็นว่าชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ยากจนและขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต พระองค์จึงมีพระราชปณิธานริเริ่มทำเป็นโครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมป์เพื่อขยายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ พร้อมกับพัฒนาสถาพแวดล้อมที่เคยเสื่อมโทรมบนดอยตุงให้กลับมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกป่าและส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีจิตสำนึกและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3โครงการชั่งหัวมัน
เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากความเอาพระราขหฤทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)ที่ทรงมีต่อราษฎรให้สามารถนำแนวทางไปดัดแปลงใช้อย่างเหมาะสมและเป็ยประโยชน์ต่อผืนดินของตนเอง เพื่อความเป็ยอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ250ไร่ ซึ่งผืนดินบริเวณนี้แห้งแล้ง ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ มีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่ทั้งหมดจัดทำเป็นโครงการตัวอย่างแบบ
บูรณาการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้ชื่อ"โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ"โดยสร้างถนน อ่างเก็บน้ำ อาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า พัฒนาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแปลงปลูกผัก ผลไม้และสัตว์เลี้ยง ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตที่นี่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์แบบประชาชนทั่วไป
4ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน
จากสภาพพื้นที่เดิมในบริเวณนี้ที่เนื้อดินเป็นทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการซะล้างพังทลายของดินสูง ดินรับรองน้ำได้น้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)มีแนว
พระราชดำริกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จัดเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นศูนย์ด้านเกษตรกรรมที่
สมบูรณ์แบบด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า
การพัฒนาที่ดิน การวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งพาตนเองได้
อีกทั้งยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ
ถือเป็นต้นแบบแนวทางและตัวอย่างการพัฒนาให้แก่พื้นที่อื่นอย่างยั่งยืน
5ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)มีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อพ.ศ.2524 ความว่า"ให้พิจารณาพื้นที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี" ต่อมาจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมมือกับหน่อยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม กำหนดบริเวณตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษา สาธิตและพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการวางแผนพัฒนาจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนอย่างมีระบบ ตั้งแต่การศึกษาทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผลและการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพ่รผลการศึกษา การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง พัฒนาด้นการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตตลอดจนพัฒนากิจกรรมอื่นๆแบบบูรณาการควบคู่ไปด้วย
พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เป็นการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วยังสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ทำให้ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปี2543และรางวัลดีเด่นในปี2545 ประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย
6เกษตรหลวงอินทนนท์
ทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์มุ่งเน้นพัฒนาด้านส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรทั้งพืช 
ผักอินทรีย์ ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน กาแฟ พืชไร่และดอกไม้แห้ง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งและคุณภาพขององค์กร ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว
7ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
เป็นอีกหนึ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)ที่ทำการวิจัย ทดสอบ ค้นหาสายพันธ์ุของพืชที่สามารถต้านทานโรค เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และฤดูกาล ให้ผลิตผลที่ดีมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอหรือเผ่ากะเหรี่ยงให้มีรายได้เลี้ยงชีพแบบพออยู่พอกิน ด้วยการปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชนและฟื้นฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าให้คงอยู่ตลอดไป
8โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ทางโรงเรียนได้เชื่อมโยงกับธนาคารโคกระบือ เมื่อมีนักเรียนเข้ามาฝึกกับปราชญ์ท้องถิ่น ภายในโรงเรียนก็จะมีการเบิกกระบือออกมาจากธนาคาร เพื่อให้กระบือตัวนั้นมาเรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียน อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องของวิถีชุมชน วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
9โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ลุ่มน้ำปากพนังในอดีตเคยอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปกลับประสบปัญหาหลายประการด้วยสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น สภาพดินมีปัญหา นิเวศแหล่งน้ำขาดสมดุล เกิดปัญหาอุทกภัย น้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำปากพนัง ทำให้ชาวบ้านใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคไม่ได้ ปัญหาของดินเปรี้ยวรวมทั้งน้ำเน่าเสียจากพื้นที่ทำนากุ้ง ไหลลงสู่ลำธารต่างๆ จนไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่9)จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้กลับคืนสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่และยั่งยืน มีการน้ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ มีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพื่มผลผลิตให้มากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดีให้แก่เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการเกษตรในพื้นที่โครงการฯให้เป็นแหล่งผลิตพันธ์ุพืชที่เคยเป็นมาในอดีตให้กลับคืนสู่ประชาชนลุ่มน้ำปากพนังเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป
10โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากมายด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด กับภูมิทัศน์รอบด้านที่สวยงามด้วยธรรมชาติของสายน้ำต้นไม้ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแกนดินเหนียว ขนาดยาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่9)ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยกักเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในจังหวัดเลย เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบรฺโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง   
มีความยาว4,860เมตร สูงราว36.50เมตร
และสุดท้ายนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ"พ่อของแผ่นดิน"
ท่านทรงงานเพื่อคนไทยทุกคน เราก็ควรเป็นตัวอย่างที่ดีแบบท่านนะคะ  
ที่หนูยกตัวอย่างเป็นแค่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9)
ยังมีอีกมากมายที่ท่านทรงทำเพื่อคนไทยทุกๆคนค่ะ
สำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ       บ๊ายบายยยยย
22
People who like your story
4
Press enter to post, Shift+Enter for new line
0
This story was one of the best and beautifully decorated which deserved a Crown.

Comment

บุญตา ทักษิณาจารี
You have to keep it in the box
พ่อของแผ่นดิน
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?