Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

ความเชื่อนรก และสวรรค์ในจินตนาการ

สัวสดี ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับต้นหลิวอีกแล้วนะ ค่ะวันนี้เราจะมาเขียน
Differsheet
ค่ะ เรื่องความเชื่อนรก และ สวรรค์ใรจินตนาการ ค่ะ
มาดูกันเลย ค่ะ
ฉันเคยจินตนาการว่านรกนั้นน่ากลัวมากๆ
ฉันได้ฝังที่พ่อบอกว่านรกนั้นมีคนที่กรรมมากมายที่ร้องบอกว่าช่วยด้วยไม่อยากอยู่แล้ว
พ่อบอกว่ามีการปีนต้นหนาม
มีการกลอกนํ้าร้อนอะไรมากมาย ค่ะและพ่อได้บอกอีกว่าห้ามทำบาปเพราะตายไปจะได้ไปนรก ค่ะ
เรื่องของนรก
เรื่องของสวรรค์
ฉันเคยจินตนาการว่าสวรรค์เป็นที่ที่สวยงามคุณพ่อเคยบอกว่าสวรรค์เป็นที่เย็นสบายพ่อบอกอีกว่าถ้าได้ขึ้นสวรรค์จะได้เจอพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ที่1-4และในหลวง ค่ะพ่อบอกว่าถ้าทำแต่ความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ ค่ะ
ขอขอคุณที่ทุกคนคอยติดตามทุกเรื่องราวนะ ค่ะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะ ค่ะลาก่อน ค่ะ
7
People who likes this
1
Press enter to post, Shift+Enter for new line
1
This story will benefit the reader with it's informativeness which deserved a Tree of Knowledge.

Comment

บันทึกนี้มีเนื้อหาที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้เข้ามาอ่าน และครูอยากให้นักเรียนพยายามพัฒนาฝีือการเขียนบันทึก และการเล่าเรื่องให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
พรนลัท เสงี่ยมสูงเนิน
You have to keep it in the box
ความเชื่อนรก และสวรรค์ในจินตนาการ
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?