Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
Fun
Lv3
1
Fun
Lv2
1
Fun
Lv1
2
Good
Lv3
1
Good
Lv2
6
Good
Lv1
5

MY DETAILS

Name
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
Number
13
Classroom
ป.2/1
School
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
My stories
เหตุผลที่ฝนตก
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
March 6, 2018 · 13:08
1
0
0
ไม้วิเศษ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
February 27, 2018 · 06:52
1
0
0
ความกลัวของฉัน
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
February 20, 2018 · 11:45
1
0
0
ปีใหม่แสนสุข
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
December 26, 2017 · 14:33
3
0
0
ฉันไม่ได้ฅั้งใจ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
เนตรทิพย์ สมพรมทิพย์
November 21, 2017 · 11:17
4
0
1