Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
27
/89
Stickers
3
/31
Frames
4
/30
Sticky notes
34
/122
Notebooks
Creative
Lv3
1
Creative
Lv2
3
Creative
Lv1
10
Beautiful
Lv2
1
Knowledge
Lv3
5
Knowledge
Lv2
7
Knowledge
Lv1
11
Fun
Lv3
7
Fun
Lv2
9
Fun
Lv1
6
Good
Lv3
3
Good
Lv2
5

MY DETAILS

Name
ภารวี ใจดี
Number
19
Classroom
ป.5/1
School
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
My stories
ขอโทษ...คุณครู
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
January 19, 2019 · 10:24
3
2
1
ความทรงจําในวัยเด็ก
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
January 13, 2019 · 08:33
3
2
1
ความสุข และความทุกข์
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
January 6, 2019 · 05:24
5
2
1
ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาตลอดปี 2561
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
December 31, 2018 · 02:02
2
1
1
ถ้าหนูย้อนเวลากลับไปได้
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
December 23, 2018 · 09:53
2
0
1
เพราะพ่อก็คือพ่อ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
December 16, 2018 · 07:11
2
1
1
พ่อของแผ่นดิน
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
December 9, 2018 · 06:23
3
1
1
กระทงอินดี้
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
November 21, 2018 · 04:10
3
2
1
ความกังวลในใจหนู
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
October 15, 2018 · 03:40
2
1
1
สูบบุหรี่ได้อะไร เสียอะไร
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
October 8, 2018 · 09:57
3
1
1
สถานการณ์โลกกลม
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
September 24, 2018 · 08:25
4
2
1
กลอนในแบบของหนู
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
September 15, 2018 · 10:34
2
0
0