Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
26
/80
Stickers
3
/25
Frames
4
/24
Sticky notes
31
/104
Notebooks
Creative
Lv3
1
Creative
Lv2
3
Creative
Lv1
7
Beautiful
Lv2
1
Knowledge
Lv3
4
Knowledge
Lv2
5
Knowledge
Lv1
10
Fun
Lv3
5
Fun
Lv2
9
Fun
Lv1
6
Good
Lv3
3
Good
Lv2
5

MY DETAILS

Name
ภารวี ใจดี
Number
19
Classroom
ป.5/1
School
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
My stories
ความกังวลในใจหนู
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
October 15, 2018 · 03:40
2
1
1
สูบบุหรี่ได้อะไร เสียอะไร
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
October 8, 2018 · 09:57
3
1
1
สถานการณ์โลกกลม
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
September 24, 2018 · 08:25
4
2
1
กลอนในแบบของหนู
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
September 15, 2018 · 10:34
2
0
0
สังคมไทยในฝัน
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
September 2, 2018 · 08:45
3
3
2
ของที่หนูไม่เคยทิ้ง
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
August 26, 2018 · 07:14
2
3
2
หนูจะไม่ยอมเเพ้
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
August 5, 2018 · 09:51
2
1
2
เรื่องเล่าจากวีนัส
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
July 29, 2018 · 03:24
2
0
0
ทําไมเราต้องเป็นคนดี
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ภารวี ใจดี
July 13, 2018 · 08:00
2
1
1