Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
49
/66
Stickers
7
/13
Frames
11
/12
Sticky notes
42
/64
Notebooks
Perfect Lv3
Lv3
1
Perfect Lv2
Lv2
4
Perfect Lv1
Lv1
2
Creative
Lv3
5
Creative
Lv2
5
Creative
Lv1
3
Beautiful
Lv3
1
Knowledge
Lv3
1
Knowledge
Lv2
4
Fun
Lv2
5
Fun
Lv1
2
Good
Lv3
3
Good
Lv2
2

MY DETAILS

Name
อชิรญา คงนอง
Number
5
Classroom
ป.6/2 IEP
School
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
My stories
ความรักในแบบแม่ของฉัน ~
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
August 13, 2018 · 15:12
3
0
0
สมาธิ สำคัญแค่ไหน ?!?!?
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
July 21, 2018 · 09:13
0
0
0
ค่านิยมผิดๆ ของคนไทย !!!
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
July 16, 2018 · 12:41
1
0
0
ความคิด - ความเป็นจริง !!
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
June 22, 2018 · 15:06
30
6
4
เป็นคนที่มีเหตุผล ~
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
June 16, 2018 · 11:30
2
0
0
การเป็นตัวของตัวเอง ^^
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
June 3, 2018 · 13:00
4
1
0
เรื่องที่ไม่เข้าใจ .3.
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
March 28, 2018 · 13:46
2
0
1
เรื่องในสัปดาห์นี้ ^^
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
อชิรญา คงนอง
March 1, 2018 · 17:28
3
1
0