Search stories, friends or teachers

People followed me

Notifications

My Work

My Drafts

Edit
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
Perfect Lv3
Lv3
2
Perfect Lv2
Lv2
2
Perfect Lv1
Lv1
4
Creative
Lv3
1
Creative
Lv2
3
Creative
Lv1
2
Beautiful
Lv2
4
Knowledge
Lv3
2
Knowledge
Lv2
1
Fun
Lv2
6
Good
Lv2
1
Star
19

MY DETAILS

Name
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
Number
24
Classroom
ม.2/2
School
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
My stories
ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
January 12, 2018 · 14:16
2
0
2
เป้าหมายใหญ่ในปี61
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
December 27, 2017 · 14:17
2
9
2
ขอแค่มีคนเข้าใจก็พอ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
December 15, 2017 · 14:18
3
0
1
เจ้ากรรมนายเวรมีจริงดิ!!!
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
December 9, 2017 · 14:37
3
0
1
ไร้สาระ vs มีความหมาย
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
November 23, 2017 · 13:40
2
0
1
ความทรงจำในวัยเด็ก
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
November 15, 2017 · 14:21
3
2
3
10
Sport Day
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
November 5, 2017 · 13:03
2
0
1
ความกังวลใจในตอนนี้
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
พชรกฤษฎิ์ สองทวี
November 2, 2017 · 14:47
2
0
1